top of page

אבחון ארגוני

אבחון מערכתי בדגש  פסיכודינמי ועריכת דיאגנוזה של הקוד הגנטי בארגון.
מטרת האבחון הארגוני הנה למפות את תמונת המצב בארגון על מנת למקד צרכי פיתוח ארגוני של המערכת הניהולית והארגונית.

 

האבחון הארגוני נעשה באמצעות ראיונות אישיים, כך שתמונת המצב שהוא משקף מורכבת מנקודות מבט שונות המתרקמות לכדי תמונה אחת, סובייקטיבית, נתפסת ונרטיבית. 

דיאגנוזה ארגונית תצביע על החוזקות וההזדמנויות של הארגון בתחומים האסטרטגיים עבורו, וכן על הקשיים והאיומים העומדים לפתחו, בדגש על התרבות הארגונית והקוד הגנטי בארגון. תשומת לב מיוחדת ניתנת לבחינה מקרוב של המבנה הארגוני והאסטרטגיה של הארגון, נבחנים תהליכי העבודה, סביבת העבודה, האנשים ומרקם הקשרים ביניהם, סגנון המנהיגות והערכים בארגון.

הדיאגנוזה הארגונית שלנו חושפת את המנגנונים הבלתי פורמאליים ואת הדפוסים הלא מודעים בארגון, החזקים יותר מכל היבט פורמאלי, פועלים תדיר כזרמים תת קרקעיים ומנהלים את תהליכי קבלת ההחלטות בארגון, עבודת הצוות, הממשקים, ולמעשה את התהליכים בארגון כולו.

האבחון הארגוני כולל המלצות לשינוי ותחומים לפיתוח. תחומים אלו נבחנים יחד, תוך תעדוף ובחירת דרכי יישום המתאימות לרוח הארגון ולאופיו.

תחומי מומחיות

bottom of page